آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

سيدمحمدصدرا حاجي ميرزا

1390/12/04

دبستان پسرانه سما

محمدحسين پورجعفري

1387/12/03

دبستان دخترانه سما

ريحانه رشيدي رنجبر

1385/12/08