آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

امیر محمد افتخاری

مسابقه: زنجیر کوف کن

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد گنجی

مسابقه: حفظ قران

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

حمیدرضا بهشتی

مسابقه: زنجیر کوف کن

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

احسان نیک نفس

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علی سعیدی

مسابقه: داستان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علیرضا میرزایی

مسابقه: پرسش مهر ریاست جمهوری

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علی زینلی

مسابقه: نقاشی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

علی رشیدی

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد حسین جدیدی

مسابقه: زنجیر کوف کن

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد گنجی

مسابقه: حفظ

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیر عباس مهدی زاده

مسابقه: خوشنویسی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امیر عباس مهدی زاده

مسابقه: قرائت

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

كوثر صيادي اناري

1386/06/31

دبستان دخترانه سما

آرزو نجارزاده

1385/06/31

دبستان پسرانه سما

محمدطاها صوراسرافيل

1388/06/24

دبستان دخترانه سما

محدثه حسيني نوه اكبرآبادي

1386/06/23

دبستان پسرانه سما

محمدامين آسياباني اناري

1388/06/26

دبستان پسرانه سما

اميرطاها رشيدي رنجبربشرآبادي

1389/06/30

دبستان پسرانه سما

پدرام توكلي فر

1389/06/28

دبستان دخترانه سما

فاطمه قرباني

1387/06/31