آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

نیما دهقانی

مسابقه: زنجیر کوف کن

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد گنجی

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل میرزایی

مسابقه: زنجیر کوف کن

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل بیرمی

مسابقه: نقاشی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل استاد حسینی

مسابقه: احکام

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علی رشیدی

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرمحمد افتخاری

مسابقه: حفظ قران

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علی میرکی

مسابقه: احکام

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مهدی صالحی

مسابقه: احکام

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علی زینلی

مسابقه: نقاشی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امیر عباس مهدی زاده

مسابقه: دو میدانی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

حمید گنجی

مسابقه: احکام

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

عارفه نادري پور

1384/01/01

دبستان دخترانه سما

رقيه نخعي زاده جوزم

1385/01/03

دبستان دخترانه سما

نرگس استادي شريف آباد

1387/01/08

دبستان پسرانه سما

حسين نوروزيان

1390/01/01

دبستان دخترانه سما

نرگس باقري نسب هرمزدآباد

1386/01/04

دبستان پسرانه سما

محمدصادق باقري

1390/01/06

دبستان پسرانه سما

مهدي صالحي شريف آبادي

1384/01/02